PROCEEDINGS 2015

COVER

TITUL


WORLD CASTING INDUSTRY – PREVIEW
Prof.Dr.Cvetkovski S. ... 3

FUTURE DEVELOPMENT OF MAGNESIUM CASTING IN MISIS
А.В. Колтыгин ... 8

WASTE MOLDING SAND AS AN AGENT FOR THE REMOVAL OF Cu(II) AND Zn(II) IONS FROM AQUEOUS SOLUTION
Assist. Prof. A. Štrkalj, PhD, Assoc. Prof. Z. Glavaš, PhD1, B.Sc. K. Maldini, Assist. Prof. Lj. Slokar, PhD, Full Prof.
D. Hršak, PhD .................... 13

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ДВОЙНОТО КОМПЛЕКСНО ЛЕГИРАНЕ С Fe, Mn, Ni ВЪРХУ СТРУКТУРАТА И ТВЪРДОСТТА НА БРОНЗ ТИП CuAl9
доц д-р инж.Петков Р.И., гл.ас.д-р инж.Гаврилова Р.В., маг.инж.Кръстева С.Й. ... 16

COMPUTER MODELING OF CASTINGS QUALITY WITH TAKING INTO ACCOUNT THE DIFFERENTIATION OF STRUCTURE-DEPENDENT CORES AND MOLDS MATERIAL PROPERTIES
Dr. Broytman O.A., eng. Babkov D.S., Dr. Ioffe M.A. ... 19

LIQUID PHASE MODIFICATION METHODS THROUGH NANOPOWDER INJECTION IN TIG AND IMPULSE TIG WELDING METHODS
Todor Petrov ... 23

IMPACT OF INTRODUCTION OF REINFORCING ADDITIONS TO QUARTZ SANDS ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF FOUNDRY MIXTURES BY THE METHOD “NO BAKE”
Dr. Eng. Dossev V., Eng. Valchev A., Eng. Nedelchev K., Dr. Eng.Rachev.P. ... 26

ВЛИЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА REPRAP 3D ПРИНТЕР ВЪРХУ ТОЧНОСТТА И ГРАПАВОСТТА НА ПОЛУЧАВАНИТЕ МОДЕЛИ
гл. ас. д-р инж. Минев Е., ас. инж. Янков Е., доц. д-р инж. Минев Р. ... 29

ИЗРАБОТВАНЕ И ИЗГАРЯНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ЛЕЕНЕ ПО СТОПЯЕМИ МОДЕЛИ ОТ PLA ЧРЕЗ REPRAP 3D ПРИНТЕР
гл. ас. д-р инж. Минев Е., ас. инж. Янков Е., доц. д-р инж. Минев Р. ... 33

INVESTIGATION OF MG-AL-CA-ZN-MN CASTING ALLOYS
Никитина А.А., Колтыгин А.В., Баженов В.Е. ... 37

УЛТРАЗВУКОВО ИЗПИТВАНЕ ЗА ОЦЕНЯВЯНЕ НА МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА ОТЛИВКИ ОТ СФЕРОГРАФИТЕН ЧУГУН
Ass.Prof. Ph.D. Popov Al. ... 40

ПОДХОД ЗА МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА СЪСТАВА И ОБРАБОТКАТА НА СПЛАВИ
Николай Тончев, Мартин Иванов, Иванка Пенчева ... 44

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗБЪРКВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА УЯКЧАВАЩА ФАЗА СИЛИЦИЕВ КАРБИД В АЛУМИНИЕВА СТОПИЛКА
Ass. Prof. Dimitrova R., Ass. Prof. Nikolov A., Assoc. Prof. Rangelov R. PhD, Ass. Prof. Petrov K. PhD,
Ass. Prof. Velikov A. ... 48

ТЕРМИЧНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВА ОТЛИВКА ПО МЕТОДА „ГП“
доц.д-р Георгиев Г., гл.ас.инж.Великов А., гл.ас. инж. Станев С., гл.ас. инж. Манева А. ... 52

COATINGS FOR VACUUM CASTING MOLD
Ass. Prof. Petrov K. PhD, Assoc. Prof. Rangelov R. PhD. ... 55

INVESTIGATION OF THE OBTANING OF THE MMC WITH METAL MATRIX Al AND Fe REINFORCEMENT PHASE
As. Prof. Spasova D., Assoc. Prof. Radev R. PhD., Assoc. Prof. Atanasov N. PhD ... 57

ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ НА СТРУКТУРООБРАЗУВАНЕ ПРИ ЛЕЕНЕ
доц. д-р инж. Бушев С. ... 60

ТОПЛИННО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОТЛИВКА-ФОРМА СЪС СЛОЖНА ГЕОМЕТРИЯ
гл.ас. инж. Манева А., доц. д-р инж. Бушев С. ... 64

СТРУКТУРА НА ЧУКОВЕ НА УДАРНО-ОТРАЖАТЕЛНА ТРОШАЧКА ОТ ВИСОКОХРОМОВ ЧУГУН
доц. д-р инж. Кръстев Д. М., доц. д-р инж. Йорданов Б. И., ас. инж. Клявков Кр. С., Чакъров П. Ст., Антонова, А. М. ... 68

RECAST LAYERS ON HIGH SPEED STEEL SURFACE AFTER ELECTRICAL DISCHARGE TREATMENT IN ELECTROLYTE
Assoc. Prof. Krastev D. PhD, M.Sc. Paunov V., Assoc. Prof. Yordanov B. PhD ... 72

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СФЕРОГРАФИТНИ ЧУГУНИ В ГОРНОТО СТРОЕНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ТРАНСПОРТ
доц. д-р Г. Рашев, инж. М Свиленов ... 76

THERMAL REGIMES AND CRYSTALLIZATION KINETICS DURING CASTING LIGHT VITRIFY GLASS MELTS INTO A METAL MOLD
Lysenko A.B, Kosynska O.L., Gubarev S.V., Kravets A.L. ... 79

ДЕФЕКТИ НА ДЕНТАЛНИ МОСТОВЕ, ИЗРАБОТЕНИ ЧРЕЗ ЛЕЕНЕ И ПОСЛОЙНО ЛАЗЕРНО СТОПЯВАНЕ
DikovaTs. , Dzhendov Dzh., Simov M., Pavlova D. ... 82

НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПОСЛЕДНАТА ВЕРСИЯ НА MAGMASOFT ЗА СИМУЛИРАНЕ И АВТОМАТИЧНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЛЕЯРСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Доц. д-р Георгиев, Г. Евт. ... 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSADVERTISEMENTOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA